linkedin Regulamin - integrity Solutions Poland

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  A. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę („Sprzedawca”) oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego („Sklep Internetowy”) Sprzedawcy, który dostępny jest pod adresem https://integritysolutionspoland.pl/
  B. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Anna Jastrząb Usługi Konsultingowe.
  C. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą następujących form:
  1. poczta elektroniczna: info@solutionspoland.pl
  2. kontakt telefoniczny: +48 696 090 371
  3. poczta tradycyjna: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  4. NIP: 7010957878,REGON: 384986302

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

A. Wymagania techniczne, które pozwalają na korzystanie ze Sklepu Internetowego to:
1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
2. Uaktualniona przeglądarka Internetowa.
B. Aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione, Klient powinien stosować oprogramowanie antywirusowe.
C. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
D. Klient nie może zakłócać funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub podmiotów trzecich.
E. Korzystanie ze wszelkich treści dostępnych w Sklepie Internetowym dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie użytku osobistego Klienta.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I WYDANIE PRODUKTU

A. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub na zasadach określonych w pkt 5 poniżej.
B. Klient posiadający ważny kod rabatowy uprawniony jest do obniżenia ceny Produktu o wartość wynikającą z przyznanego kodu rabatowego.
C. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin właściwej promocji stanowi inaczej.
D. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien dodać do koszyka interesujący go Produkt, nacisnąć przycisk „KUP TERAZ”, uzupełnić formularz z danymi kontaktowymi, wybrać sposób płatności oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
E. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze szczegółami zamówienia.
F. Klient uprawniony jest również do zawarcia umowy sprzedaży poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji Klient związany jest postanowieniami Regulaminu, jeżeli sprzedawca udostępni mu Regulamin przed zawarciem umowy sprzedaży lub poinformuje Klienta o możliwości zapoznania się z Regulaminem na stronie Sklepu Internetowego.
G. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca wyda Klientowi Produkt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego w zamówieniu lub w inny sposób wskazany w opisie Produktu.

4. CENA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

A. Ceny Produktów podane są w kwocie brutto, wyrażonej w złotych polskich, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny po umieszczeniu w koszyku zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
B. Cena Produktu obejmuje zakres określony w opisie każdego Produktu, w szczególności w polu „Co otrzymujesz”.
C. Płatność za Produkt możliwa jest za pomocą następujących form płatności:
1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
2. Płatność elektroniczna;
D. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż za pomocą faktury VAT doręczonej na adres poczty elektronicznej Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

5. ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

A. W opisie każdego szkolenia podane są szczegółowe informacje o zakresie szkolenia, w szczególności: agenda, wykaz prelegentów, cena oraz szczegóły organizacyjne.
B. Szkolenia przeprowadzane są w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej.
C. Warunkiem udziału w szkoleniu jest nabycie biletu uprawniającego do udziału w szkoleniu na zasadach określonych w 3 Regulaminu i pozostawanie w gotowości do okazania biletu w dniu szkolenia.
D. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób.
E. Sprzedawca zastrzega, że w szkoleniu może brać udział inna liczba uczestników, aniżeli przedstawiona w opisie Produktu.
F. Klient w trakcie szkolenia zobowiązany jest do zachowywania się zgodnie z powszechnie akceptowanymi standardami, z uwzględnieniem interesu innych uczestników szkolenia oraz osób prowadzących szkolenie.
G. Jeżeli uczestnikiem szkolenia jest pracownik Klienta, jego zleceniobiorca, lub współpracownik w oparciu o inny stosunek prawny, Klient zobowiązany jest do zapoznania go z treścią Regulaminu. Taka osoba uczestnicząc w szkoleniu zobowiązana jest do stosowania się do postanowień Regulaminu. Postanowienia dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio.
H. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się, Sprzedawca jest uprawniony do wyproszenia Klienta ze szkolenia. Przez nieodpowiednie zachowanie rozumie się w szczególności używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających substancji w trakcie szkolenia lub w inny sposób zakłócanie przebiegu szkolenia. Wyproszenie ze szkolenia nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu ceny Produktu.
I. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany godziny lub terminu przeprowadzenia szkolenia;
2. Zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia, z zastrzeżeniem, że szkolenie odbędzie się w miejscu położonym nie dalej niż 100 km od miejsca, które zostało wskazane w zamówieniu;
3. Odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Klientów nie jest wystarczająca do przeprowadzenia szkolenia lub szkolenie nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
J. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Sprzedawca poinformuje Klienta o takim fakcie na adres poczty elektronicznej Klienta. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu, o czym powinien poinformować Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie terminu szkolenia, lecz nie później niż na dzień przed nowo wyznaczonym terminem szkolenia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę w terminie 7 dni od dnia rezygnacji z udziału w szkoleniu. Klient, który zrezygnował z udziału w szkoleniu, nie jest uprawniony do udziału w szkoleniu.
K. W przypadku odwołania szkolenia, Sprzedawca jest uprawniony do zaproponowania Klientowi udziału w innym szkoleniu o podobnej tematyce i podobnych warunkach komercyjnych.

6. USŁUGA NEWSLETTERA

A. Klient jest uprawniony do dołączenia do listy subskrybentów newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej. W tym celu Klient musi uzupełnić w odpowiednim formularzu na stronie internetowej Sprzedawcy swój adres poczty elektronicznej oraz nacisnąć przycisk „ZAPISUJĘ SIĘ”.
B. Informacje handlowe mogą być przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym również za pomocą automatycznych systemów wywołujących.
C. Świadczenie usługi newslettera trwa przez czas nieoznaczony, lecz Klient posiada możliwość zgłoszenia żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z listy subskrybentów newslettera w dowolnym momencie.
D. Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług newslettera z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
E. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi newslettera w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

A. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, a dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
B. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie. W tym celu Klient powinien wysłać oświadczenie na adres info@solutionspoland.pl. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
C. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w przypadku umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodu, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
D. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszelkie poniesione przez niego koszty za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca za zgodą Klienta jest uprawniony do zwrotu środków za pomocą innego sposobu płatności, który nie wiąże się dla Klienta z dodatkowym kosztem.

8. PRAWA AUTORSKIE
A. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientom w ramach szkoleń Sprzedawcy objęte są prawem autorskim.
B. Przeniesienie własności materiałów szkoleniowych nie skutkuje przejściem autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
C. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania obrazu lub dźwięku z przebiegu szkolenia, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę.
D. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych bez zgody Sprzedawcy, chyba że jego działanie mieści się w granicach działania dozwolonego przepisami prawa.
E. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do materiałów szkoleniowych Klientowi, który korzysta z nich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub treścią przepisów prawa.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
A. W przypadku gdy Klient poniesie szkodę w wyniku bezpośredniego i umyślnego naruszenia przez Sprzedawcę zobowiązania umownego, Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tego tytułu. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody będące skutkiem nieumyślnego działania.
B. W żadnych okolicznościach odpowiedzialność Sprzedawcy (wynikająca z tytułu umowy, zaniedbania czy innego tytułu) nie może przekroczyć wynagrodzenia z tytułu umowy, w wykonaniu której została wyrządzona szkoda.
C. W żadnym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy nie może przekroczyć szkody rzeczywistej, które ze swej istoty nie obejmuje żadnych strat wtórnych, utraconych korzyści oraz innych strat ekonomicznych Klienta.
D. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom szkolenia przez inne osoby, będące uczestnikami szkolenia lub przebywające w miejscu szkolenia.
E. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty należące do Klientów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
F. Skorzystanie przez Sprzedawcę z uprawnienia do zmiany terminu lub odwołania szkolenia nie może stanowić podstawy do zgłoszenia żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów przejazdu lub rezerwacji noclegu.
G. Postanowienia dotyczące ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy nie znajdują zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
A. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa) oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: info@solutionspoland.pl.
B. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.
C. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
D. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany przy zawarciu umowy adres poczty elektronicznej, chyba że Klient w sposób wyraźny wskaże inny adres. Sprzedawca jest ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
E. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi takiemu Klientowi przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.

11. DANE OSOBOWE
A. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę dostępnymi w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem https://integritysolutionspoland.pl/polityka-prywatnosci/
B. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w sposób umożliwiający identyfikację i kontakt z Klientem.
C. Klient powinien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty integralności danych osobowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna na stronie internetowej https://integritysolutionspoland.pl/. Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.
B. Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść.
C. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
D. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Klientów będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
E. Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Klientów będących Konsumentami.
F. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stroniestpl.pl, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.