linkedin Polityka prywatności - integrity Solutions Poland

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) strony internetowej dostępnej pod adresem www.integritysolutionspoland.pl// (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”), stanowiącej własność Anny Jastrząb prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Anna Jastrząb Usługi Konsultingowe.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Anna Jastrząb prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jastrząb Usługi Konsultingowe w Warszawie (01-625) przy ul. Mickiewicza 37/58, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7010957878, REGON: 384986302, tel. 696 090 371, adres e-mail: info@integritysolutionspoland.pl// („Administrator”).
 1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do zalogowania się przez Użytkownika do Serwisu, kontaktu celem odniesienia się do zapytań zgłoszonych przez Użytkownika za pośrednictwem formularza, obsługi zgłoszenia serwisowego, świadczenia usług, kontaktu handlowego.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, nazwę firmy, a także dane osobowe dotyczące aktywności Użytkowników na stronie internetowej www.integritysolutionspoland.pl// tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Użytkowników treści czy usług, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID Użytkownika, adres IP Użytkownika, a niekiedy również informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od funkcji konkretnego formularza oraz rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.
 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  • administrowania Serwisem;
  • wykorzystania danych osobowych do obsługi zapytań Użytkowników zgłoszonych za pośrednictwem formularza;
  • wykorzystania danych osobowych do kontaktu handlowego z Użytkownikiem;
  • określenia odpowiedniego dla Użytkownika wariantu usługi Administratora;
  • umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony, przez co należy rozumieć udostępnianie materiałów szkoleniowych, realizację usług świadczonych przez Administratora, w tym w szczególności prezentację ofert lub informacji związanych ze świadczonymi usługami na żądanie Użytkownika, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie rachunków i faktur;
  • realizacji przez Administratora dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera;
  • świadczenia usług niewymagających żadnego kontaktu, tj. przeglądanie strony integritysolutionspoland.pl//, wyszukiwarka treści czy usług;
  • zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  • statystycznym i archiwizacyjnym;
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych, z poszanowaniem wszelkich zasad i gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług.
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą Użytkownik zawsze może odwołać;
 2. Jeżeli na dowolnym etapie dojdzie do zawarcia umowy odnoszącej się do realizacji przez Administratora na rzecz Użytkownika usług, informacje o charakterze danych osobowych będą przetwarzane jako niezbędne do prawidłowego wykonania zamawianej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli okaże się to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • wglądu do jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  • żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania wydania kopii danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu;
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 2. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie B. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  • osobiście w siedzibie Administratora (ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa);
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@integritysolutionspoland.pl//;
  • za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Stronie.
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Strony, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony.

 1. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  • Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora
   z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania danych; dane osobowe są przekazywane upoważnionym pracownikom
   i współpracownikom Administratora, operatorom pocztowym, współpracującym
   z Administratorem przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne – takim jak firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora, firmy hostingowe, firmy, które pomagają Administratorowi w utrzymaniu serwerów
   i systemów informatycznych;
  • jest to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa struktury informatycznej oraz niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych;
  • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne w celu należytego świadczenia usług w ramach Strony, a także przez okres 6 lat od dnia ustania umowy z uwagi na obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich wykorzystywanie.
 1. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Administrator przestrzega zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia przetwarzania do celów niezbędnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa struktury informatycznej oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
 3. Kopie dokumentów przechowywane są z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych oraz starannie zabezpieczone przed niepożądanymi incydentami w ten sposób, że Administrator współpracuje wyłącznie z firmami, które potrafią zabezpieczyć przechowywane informacje przy użyciu najnowszych i najefektywniejszych narzędzi technologicznych i są świadome wagi gromadzonych informacji poprzez spełnienie warunków wskazanych w art. 28 RODO.
 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Strony komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 1. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora (ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa) lub na adres e-mail: info@integritysolutionspoland.pl//.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Stronie.
  O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Strony lub usługi newsletter.
 2. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.